ระบบใบอนุญาตวัตถุันตราย สำหรับสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม